Home Contact Us W Adra Secstio Pledgios TestingSTI Useful LinksW

Cuddiwch Fi


Am Campaign

Y rhan fwyaf o’r amser, mae pobl yn ei chael hi’n anodd siarad am faterion yn ymwneud ag iechyd rhywiol !! Lansiwyd Ymgyrch SEXtember yng Ngogledd Orllewin Cymru'r flwyddyn ddiwethaf, er mwyn annog pobl i drafod materion yn ymwneud ag iechyd rhywiol yn agored a heb embaras yn ystod mis Medi.

Amcan yr Ymgyrch yw annog pobl i gael eu profi ac i drafod materion yn ymwneud ag iechyd rhywiol - gan gynnwys atal cenhedlu - drwy ymweld â’u clinig lleol.

Er mai yn ystod mis Medi mae ffocws yr Ymgyrch, mae ein Gwasanaethau Iechyd Rhywiol ar gael bob amser, ond cofiwch, yn ystod mis Medi... mae’n “Amser i siarad am ryw”.

Os yr hoffech gael gwybodaeth bellach ynglŷn â Gwasanaethau Iechyd Rhywiol o fewn PBC cliciwch yma i fynd at ein tudalennau Iechyd Rhywiol.

Pam mae Iechyd Rhywiol yn bwysig?


Mae rhywioldeb yn rhan annatod o fod yn ddynol. Mae cariad, serch, a chyfathrach rywiol yn cyfrannu at greu cydberthnasau iach, ac at les a daioni corfforol ac emosiynol yr unigolyn (gan hybu hunanhyder a hunanddelwedd). Ond ochr yn ochr â’r agweddau cadarnhaol sy’n gysylltiedig â’n rhywioldeb dynol, mae yna hefyd afiechydon, emosiynau cymysg a chanlyniadau anfwriadol sy’n gallu effeithio ar ein hiechyd rhywiol.

Ar adegau, gall siarad am faterion yn ymwneud ag iechyd rhywiol gyda’ch partner, rhieni, ffrindiau, neu hyd yn oed gyda gweithiwr iechyd proffesiynol, greu embaras neu deimlad o chwithigrwydd. Er hynny, mae cael trafodaeth agored ynglŷn â materion yn ymwneud ag iechyd rhywiol yn bwysig o ran hyrwyddo iechyd rhywiol dda a chyfrifoldeb. Rhoddwyd mwy o sylw i iechyd rhywiol ers i Sefydliad Iechyd y Byd (WHO) gyhoeddi’r datganiad canlynol dros 25 mlynedd yn ôl. Cyhoeddodd y WHO: “Mae hawliau sylfaenol yn bodoli ar gyfer yr unigolyn, gan gynnwys ... rhyddid o anhwylderau organig, afiechydon a diffygiannau sy’n ymyrryd ar weithgarwch rhywiol ac atgynhyrchiol”.

Er hynny, mae heriau i gyflawni’r weledigaeth hon yn parhau. Mae’n debyg mai amharodrwydd unigolion i drafod eu problemau rhywiol yw’r rhwystr mwyaf i sicrhau iechyd rhywiol dda ac i hyrwyddo ymddygiad rhywiol cyfrifol.

’Rydym yn gobeithio y bydd ymgyrch SEXtember yn hyrwyddo iechyd rhywiol dda ac yn diddymu’r rhwystrau sy’n atal unigolion rhag siarad am faterion yn ymwneud ag iechyd rhywiol yn ystod mis Medi.


Beth yw ein hamcanion?

Cynyddu ymwybyddiaeth ynglŷn â gwasanaethau iechyd lleol - heintiau a drosglwyddir yn rhywiol / HIV, atal cenhedlu, erthylu, ymosodiadau rhywiol

Annog pobl i fynd i gael profion am heintiau a drosglwyddir yn rhywiol a HIV

Lleihau achosion o feichiogrwydd digroeso drwy hyrwyddo arferion atal cenhedlu da

Hyrwyddo iechyd rhywiol er mwyn osgoi heintiau, lleihau trosglwyddiad, yn enwedig diagnosis hwyr o HIV

Lleihau’r stigma sy’n gysylltiedig â heintiau a drosglwyddir yn rhywiol a HIV

Codi proffil iechyd rhywiol a lleihau stigma


Sut ydym ni’n cyflawni’r amcanion hyn

Mae gennym ni i gyd gyfrifoldeb i wella iechyd rhywiol. ’Rydym yn gobeithio cyflawni ein hamcanion drwy hysbysebu’n eang, gan ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol, ac ymgysylltu gyda budd-ddeiliaid allweddol a phobl sy’n angerddol ynglŷn ag iechyd rhywiol.


Pwy ddylai fod yn rhan o’r ymgyrch hon?

Drwy’r ymgyrch hon, ’rydym yn gobeithio ymgysylltu â’r cyhoedd a phobl sydd angen gwasanaethau iechyd rhywiol, a gyda budd-ddeiliaid allweddol gan gynnwys y staff canlynol...

Doctoriaid, nyrsys, Gweithwyr Cefnogi Gofal Iechyd (HCSWs), ayyb, sydd ddim yn gweithio o fewn gwasanaethau iechyd rhywiol mewn ysbytai...

Nyrsys ysgol

Gwasanaethau Alcohol a Chyffuriau

Sefydliadau ac Elusennau Iechyd Rhywiol Cenedlaethol

Gweithwyr o’r Sector Wirfoddol

Prifysgolion a Cholegau ledled Gogledd Cymru

Iechyd Cyhoeddus Cymru


’Rydym yn gobeithio y bydd yr ymgyrch hon yn tyfu’n eang ac y bydd mwy o bobl a sefydliadau yn ymuno â hi yn ystod y blynyddoedd i ddod...!