Home Contact Us W Adra Secstio Pledgios TestingSTI Useful LinksW

Cuddiwch Fi


Am Campaign

Mythau am STI


Does gen i ddim symptomau, mae’n rhaid fy mod i’n iawn

Does gan STIs ddim symptomau bob tro, felly, os wyt ti’n meddwl bod gen ti STI, cysyllta â dy Glinig Iechyd Rhywiol lleol i wneud apwyntiad.


Mae STIs yn mynd ohonynt eu hunain

Dydy hi ddim yn debygol y bydd STI yn mynd ohono’i hun, ac os gwnei oedi rhag mynd am driniaeth, mae perygl i’r haint achosi problemau tymor hir.

Mae hefyd risg o roi’r haint i bartner, hyd yn oed os nad oes gen ti arwydd na symptom ar y pryd.


Alla i ddim fforddio profion a thriniaeth STI

Mae holl brofion a thriniaethau ar gyfer STIs am ddim drwy’r GIG yn y clinigau GUM (Meddygaeth Genido Wrinol) neu Iechyd Rhywiol.


Alla i ddim cael STI drwy ryw geneuol (oral)

Er bod llai o risg o gael STI drwy rhyw geneuol  na thrwy rhyw fagina neu rhefrol (anal), mae risg yn dal i fod.  Yr heintiau mwyaf cyffredin sy’n cael eu trosglwyddo drwy ryw ydy herpes simplecs, gonorrhoea a siffilis.


Mae’r bilsen yn gallu amddiffyn rhag STI

Dim ond i atal beichiogrwydd mae’r bilsen yn effeithiol.  Dydy’r bilsen ddim yn gallu stopio STI rhag cael eu pasio i rywun arall.

Condoms i ddynion a merched ydy’r unig ddull atal cenhedlu a fydd yn dy arbed rhag cael STI a’i basio i rywun arall wrth gael rhyw geneuol, fagina neu refrol(anal)


Mae’n gywilydd a phoenus i gael prawf STI

Mae cael prawf yn gyflym a rhwydd.  Mae dynion yn pî –pî mewn pot – HAWDD!  Mae merched yn defnyddio býd cotwm i gymryd sampl eu hunain.

Ond, gydag ambell brawf rhaid cymryd gwaed neu gael archwiliad i chwilio am arwydd o haint.


Rhaid i mi stripio ym mhob  apwyntiad

Os nad oes gen ti symptomau, galli gymryd y prawf dy hun.

Wrth gwrs, bydd  ambell achos ble bydd meddyg neu nyrs angen dy archwilio i benderfynu pa brofion (a thriniaeth) y byddi ei angen.  Ar yr adegau hyn, galli ddisgwyl cael sgwrs ynghylch beth fydd yn digwydd a pham.


Dim ond pobl â llawer o bartneriaid rhywiol all gael STIs

Dydy STIs ddim yn malio am dy hanes rhywiol. Os nad wyt ti wedi defnyddio condom, gallan nhw gael eu pasio drwy rhyw fagina, rhefrol neu eneuol, wrth i’r genitalia gyffwrdd a thrwy rannu teganau rhyw -  prun ai a wyt ti wedi cael rhyw unwaith neu 100 gwaith.

Er mai dyma beth mae nifer o bobl yn ei feddwl, dydy STIs ddim yn effeithio pobl ifanc yn unig – mae cynnydd parhaus o ambell haint ymysg pobl hŷn.


Dim ond dynion hoyw a defnyddwyr cyffuriau sy’n cael HIV

Mae HIV yn firws sy’n gallu cael ei drosglwyddo mewn sawl ffordd, gan gynnwys drwy gael rhyw.  Does dim ots beth ydy dy duedd rhywiol, neu os wyt ti wedi cael llawer o bartneriaid rhywiol.  Mae unrhyw un sy’n actif mewn peryg o gael HIV.

Mae’r staff am fy meirniadu am yr hyn dw i wedi ei wneud

Fydd dim yn ein synnu.  Mae’n staff wedi arfer trafod materion sensitif a phersonol.


Bydd pawb yn gwybod fy mod wedi bod am brofion

Wnawn ni ddim dweud wrth neb am dy ymweliad oni bai bod amgylchiadau eithriadol. (pryder am ddiogelwch, bygythiad i ddiogelwch gwladol neu i gyd-weithio â’r heddlu)